CRIPTA747
Installation view, Cripta747, Italy, 2019
Detail 2, Cripta747, Italy, 2019
Detail 1, Cripta747, Italy, 2019
Detail 3, Cripta747, Italy, 2019